top of page

Privacy & Disclaimer 2024 van

Praktijk Face The Truth Amstelveen

De informatie op deze website is bedoeld voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen gezondheid en welzijn of dat van hun kinderen. Natuurlijk kunnen mijn adviezen geen medische behandeling vervangen.

Ga bij twijfel op tijd naar uw huisarts. Neem geen onnodige risico’s.

Praktijk Face The Truth Amstelveen, Sonja de Heer, kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, voortvloeiende uit de verstrekte informatie tijdens de sessies.

Dit is het gewijzigde privacybeleid van 25 mei 2018: van Praktijk Face The Truth gevestigd aan

de Rosa Spierlaan 314, (1187PH) in Amstelveen hierna: "Praktijk Face The Truth", of Sonja de Heer.

Praktijk Face The Truth hecht veel waarde aan jouw privacy en ik zal jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Praktijk Face The Truth Amstelveen, Sonja de Heer is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld tijdens het eerste intake gesprek en eventuele vervolgsessies.

Welke persoonsgegevens verwerkt Praktijk Face The Truth?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Praktijk Face The Truth te Amstelveen jou direct dan wel indirect identificeren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van het afnemen van het eerste intake gesprek of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

  • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer en geslacht.
  • De inhoud van jouw communicatie met mij, bijvoorbeeld wanneer je mij per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
  • De inhoud van gespreksverslagen, hulpvragen, sturen van huiswerk en dus het aanleggen van persoonlijke dossiers gedurende jouw persoonlijke ontwikkelingstraject bij Praktijk Face The Truth

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

  • Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.
  • Gegevens van strafrechtelijke aard, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken. Hiermee beëindig je dan ook het voorzetten van onze vervolgsessies, & samenwerking. 

Waarom verzamelt Praktijk Face The Truth bovenstaande persoonsgegevens?

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen: 

Praktijk Face The Truth Amstelveen verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Daarnaast is het puur noodzakelijk om contact samen met jou te houden gedurende jouw Persoonlijke Ontwikkelingsproces alleen via email of via jouw (mobiele) opgegeven telefoonnummer ivm het maken van afspraken en het versturen van het nodige huiswerk, gespreksverslagen en het sturen van facturen).

Tot slot kan Praktijk Face The Truth jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke zorg instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen. (Indien er sprake is van bv (seksueel) misbruik, ( emotionele & geestelijke ) mishandeling, zware drugs & alcoholverslaving, en dergelijke heb ik een meldingsplicht indien de gezondheid of veiligheid van cliënt zelf, partner, kinderen, werk andere mensen, ik zelf op het spel staat. 

Tevens kan het noodzakelijk zijn voor het bevorderen van jouw helingsproces en dus gezondheid, je door te sturen naar een andere meer gespecialiseerde zorginstelling. Dit gebeurd uiteraard in goed overleg en na het verkrijgen van persoonlijke toestemming van jou als cliënt. Indien dit niet het geval is kun je ook verzoeken om zelf andere of meer gespecialiseerde zorg, hulp in te zetten. We doen dit altijd Ook dan zijn alle privacy gegevens vertrouwelijk en goed beschermd bij Praktijk Face The Truth te Amstelveen.

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen en schriftelijk toestemming is verkregen.

Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat. Tevens zult U vanaf 25 mei 2018, vooraf aan uw intake gesprek, het gewijzigde Privacybeleid evenals de Algemene Voorwaarden eerst voor akkoord dienen te tekenen voordat we een Persoonlijk Ontwikkelingstraject samen in kunnen gaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale, emotionele en relationele gedrag en gezondheid. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw persoonlijke ontwikkelingstraject noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, andere zorginstelling, werkgever, arbo arts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut, Sonja de Heer, heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij het opvragen door spoedeisende hulpverlening van derden indien U in nood verkeerd en ik misschien een waardevolle bijdrage kan leveren op dat moment Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en aangifte inkomstenbelasting naar behoren kan indienen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Face The Truth Amstelveen, Sonja de Heer. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Beveiliging van je gegevens

Praktijk Face The Truth Amstelveen, Sonja de Heer, neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Bovendien zorgt Praktijk Face The Truth er contractueel voor dat elke derde partij( indien noodzakelijk doorsturen naar andere zorgverlener of het inzetten van de meldingsplicht) die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Praktijk Face The Truth Amstelveen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om deze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

  1. de periode gedurende welke we een lopende relatie met elkaar hebben gedurende jouw persoonlijke ontwikkelingstraject.

  2. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Praktijk Face The Truth onderworpen is; en

  3. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van mijn juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken, medisch, of juridisch onderzoek).

  4. Factuurgegevens 7 jaar, aangifte inkomstenbelasting van Praktijk Face The Truth Amstelveen.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage, correctie en vernietiging van jouw persoonsgegevens: 

Praktijk Face The Truth Amstelveen onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening, medicijngebruik, ziekten, bijzonderheden omstandigheden als eventuele verslavingen of anders van aard) aan Praktijk Face The Truth te melden zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn.

Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

Intrekken van toestemming:

Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar:

voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking en samenwerking tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht:

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door mij in strijd met dit privacybeleid worden verwerkt. Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te door middel van de hieronder omschreven contactgegevens.

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Praktijk Face The Truth Amstelveen via onderstaande contactgegevens:

Praktijk Face The Truth Amstelveen

Sonja de Heer -Kindertolk®, Relatie en GezinsTherapeut

Rosa Spierlaan 314

1187PH Amstelveen

Email: info@PraktijkFaceTheTruth.nl

Wijzigingen privacybeleid

Mijn privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

Cliënt gaat akkoord Privacybeleid

Vandaag, op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht. Je kiest als cliënt vrijwillig voor het delen van de noodzakelijke persoonsgegevens op voorwaarden zoals hierboven beschreven. 

*LET OP: Leest U ook de Algemene Voorwaarden van Praktijk Face The Truth Amstelveen goed door alvorens U een afspraak maakt voor een intake gesprek. Indien U een afspraak hebt gemaakt gaan wij vanuit dat U akkoord bent met onze Algemene Voorwaarden. Klik op deze link voor meer info: Algemene Voorwaarden van Praktijk Face The Truth Amstelveen gevestigd op de Rosa Spierlaan 314. 

bottom of page